Privacy Policy

ver. 3 of 17/02/2022

Beste gebruiker,

Wij beschouwen uw persoonsgegevens als iets wat met de nodige zorg moet worden beschermd en verwerkt.

Daarom wensen wij u te informeren over de wijze waarop de persoonsgegevens die worden verkregen via websites www.comecer.comlp.comecer.com en ibc.comecer.com (“websites”), die door u rechtstreeks worden verstrekt, of die door het gebruik van de websites worden gegenereerd, in overeenstemming met art. 13 van de Europese verordening nr. 679/2016 “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (“AVG”) door Comecer worden verwerkt..

Om er voor te zorgen dat u deze mededeling eenvoudig kunt raadplegen, hebben we deze in paragrafen ingedeeld, die telkens een specifiek aspect belichten. U kunt deze rechtstreeks raadplegen door te klikken op de titel van de paragraaf in onderstaande index:

INDEX

Begrippen en definities

De verwerkingsverantwoordelijke

Welke persoonsgegevens worden er verzameld en voor welk doel worden ze verwerkt?

Hoe worden de persoonsgegevens verwerkt?

Wie verwerkt de persoonsgegevens en aan wie worden ze verstrekt?

Hoe lang blijven de gegevens bewaard?

Rechten van de betrokkene

De verwerkingsverantwoordelijke contacteren

Toestemming

Cookiebeleid

Begrippen en definities

Term Definities
Definities Toezichthouder voor Italië is de toezichthouder de Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali (Instantie die belast is met het toezicht op de naleving van wet en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens), gevestigd in Piazza Venezia nr. 11 te Rome.
Persoonsgegevens Ieder gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon, en gegevens betreffende de fysieke eigenschappen, de gewoonten, de levensstijl, de gezondheid, de politieke geaardheid, de economische situatie, enz. van deze persoon.
Rechten van betrokkene De rechten die door de AVG aan betrokkene worden toegekend.
Betrokkene De natuurlijke persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.
Verwerker Degene die namens de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
AVG De Algemene Verordening Gegevensbescherming van het Europese Parlement en van de EU Raad 2016/679.
Privacy Officer Degene die door de Verwerkingsverantwoordelijke is aangesteld voor het interne toezicht op de rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens en voor naleving van de verplichtingen voortvloeiende uit de AVG.
Verwerkingsverantwoordelijke Degene die het doel en de middelen van de verwerking vaststelt, in dit geval Comecer S.p.a.
Bezoeker De bezoeker (natuurlijk persoon) die de websites van Comecer bezoekt en met Comecer communiceert.

Verwerkingsverantwoordelijke

De Verwerkingsverantwoordelijke is Comecer S.p.a. (hierna “Comecer” of het “bedrijf”), met hoofdzetel te Castel Bolognese (RA), Via Maestri del Lavoro nr. 90.

Voor het beheer van de websites van Comecer maakt Comecer gebruik van gespecialiseerde derde leveranciers, die hiertoe zijn aangesteld door Comecer als “Verwerker” krachtens art. 28 van de AVG.

U kunt rechtstreeks contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke voor meer informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Comecer via het e-mailadres van de Privacy Officer van Comecer: [email protected].

Welke persoonsgegevens worden er verzameld en waartoe worden ze verwerkt?

 1. Wanneer u de websites bezoekt, worden er geen persoonsgegevens verzameld door Comecer.

Bij een bezoek aan de websites worden enkel gegevens verzameld die niet herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon.

Deze gegevens worden gebruikt om anoniem statistische informatie te verkrijgen over het gebruik van de websites en om de correcte werking en functionaliteit ervan te controleren en te kunnen garanderen. Deze gegevens worden bewaard zolang dit vereist is voor uitvoering van het doel waarvoor deze zijn verkregen.

 1. Via de websites hebt u de mogelijkheid om vrijwillig persoonsgegevens te verstrekken – waaronder identificatiegegevens (naam en familienaam, geboortedatum), contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres, referentiebedrijf), of andere gegevens (bijvoorbeeld het land waar u woonachtig bent), om met Comecer contact te leggen, of om informatie op te vragen over de producten/diensten en activiteiten van Comecer. Comecer verwerkt deze gegevens conform de relevante wet en regelgeving op basis van verkregen toestemming voor de verwerking.

Teneinde Comecer in staat te stellen om u tijdig en volledig ten dienste te zijn worden de navolgende gegevens op de websites verzameld:

 • identificatiegegevens (vb. IP-adres of domeinnamen van de apparaten die u gebruikt voor uw bezoek aan de websites);
 • gegevens met betrekking tot de herkomst van uw bezoek (welke websites heeft u doorverwezen);
 • de gegevens die door u op de websites in de beschikbare formulieren zijn ingevuld.

Na het invullen van uw contactgegevens ontvangt u een e-mail ter bevestiging van de marketingdienst van Comecer, waarin staat dat uw aanvraag in behandeling wordt genomen en naar de juiste persoon wordt doorgestuurd om u de gevraagde informatie en/of assistentie te verstrekken.

 1. Via de websites hebt u ook de mogelijkheid om u te registreren om zo vrij toegang te hebben tot inhoud (informatie, commercieel materiaal) die door Comecer in het niet openbare gedeelte van de websites wordt gepubliceerd.

Met betrekking tot de persoonsgegevens die u vrijwillig verstrekt via het registratieformulier op de websites, en de persoonsgegevens verzameld door de websites zelf om uw aanvraag te verwerken, wordt verwezen naar de bepalingen onder letter B) hiervoor.

Wanneer de registratieprocedure voor toegang tot het niet openbare gedeelte van op de websites is voltooid, worden de volgende aanvullende gegevens verzameld teneinde u de gevraagde diensten te kunnen verstrekken:

 • datum van login/logout/recuperatie password;
 • download pdf;
 • ingevulde gegevens die u in formulieren hebt ingevuld op andere pagina’s van de websites

Ten slotte wijzen wij u erop dat, met het oog op het completeren van uw registratieaanvraag voor toegang tot het niet openbare gedeelte van de websites, u wordt verzocht om toestemming te verlenen voor het verwerken van de verstrekte persoonsgegevens met het oog op de volgende andere doeleinden:

i) inschrijving voor de nieuwsbrief-dienst om promotionele communicaties en updates over de activiteiten van Comecer te ontvangen;

ii) verzamelen van informatie over ontwikkelingen en commerciële behoeftes voor de sector waarin uw bedrijf actief is om zo de aangeboden diensten te verbeteren op basis van de behoeften van de klant en om de doeltreffendheid van de promotionele activiteiten en van de uitgevoerde marketingcampagnes te verbeteren.

Na het verkrijgen van uw toestemming met betrekking tot voornoemde doeleinden, worden de volgende categorieën persoonsgegevens verzameld via de websites:

 • identificatiegegevens (bijvoorbeeld een IP-adres);
 • informatie met betrekking tot de website(s) die u naar de websites hebben verwezen;
 • informatie waaruit volgt of de verzonden communicaties aansluiten bij de behoefte (vb. wordt de nieuwsbrief gelezen).

U kunt op elk willekeurig moment uw persoonsgegevens voor toegang tot het niet openbare gedeelte van de websites beheren via uw profiel in dit gedeelte van de websites. Bovendien kunt u op ieder moment een beroep doen op de rechten die door de AVG aan de betrokkene zijn toegekend, inclusief het verzoek om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. In deze privacyverklaring vindt u onder “’’Contact met Comecer’’ alle informatie om uw rechten uit te oefenen.

 1. Indien u solliciteert op een vacature bij ons via de websitepagina “Kom bij ons werken”, worden uw gegevens verwerkt volgens de bepalingen beschreven in de betreffende Privacy mededeling: www.comecer.com/it/privacy/lavora-con-noi/
 1. De informatie met betrekking tot het gebruik van cookies is te vinden in Cookiesbeleid, dat onderaan deze websitepagina kan worden geraadpleegd. (u kunt het Cookiesbeleid ook rechtstreeks raadplegen door op de betreffende titel in de index te klikken).

De persoonsgegevens van betrokkene door Comecer, worden voor de volgende doeleinden verzameld en bij de volgende diensten gebruikt:

DOELEINDEN VAN DE VERWERKING JURIDISCHE GRONDSLAG
Om toegang tot de websites te verschaffen. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van verzoeken van betrokkene in de precontractuele fase. (art. 6, lid1, sub b AVG)
Om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit relevante Nederlandse en Europese wet en regelgeving (vb. fiscale wetgeving). De verwerking is noodzakelijk om aan een juridische verplichting te voldoen (art. 6. lid 1sub c AVG)
Voor het verkrijgen van noodzakelijke informatie ter voorkoming en bestrijding van frauduleuze activiteiten en/of misbruik bij het gebruik van de websites. Gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke voor de correcte werking van de websites en voor het voorkomen van en optreden tegen onrechtmatig gedrag. (art. 6, lid 1 subf AVG)
Voor het op verzoek verstrekken van informatie en offertes met betrekking tot de producten en/of diensten die door Comecer worden aangeboden, en voor het vervullen van vacatures bij Comecer. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van verzoeken van betrokkene in de precontractuele fase. (art. 6, lid1, sub b AVG)
De aanvraag beheren voor toelating en toegang tot het deel van de websites dat voorbehouden is voor beroepslui in de sector waarin het bedrijf actief is en het benutten van de ermee verbonden functionaliteiten De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van precontractuele maatregelen toegepast op verzoek van de betrokken persoon (art. 6, par. 1, lett. b AVG)
Voor het verstrekken van de toegang tot het niet openbare gedeelte van de websites. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van verzoeken van betrokkene in de precontractuele fase. (art. 6, lid 1, sub b AVG)
Voor het verstrekken van nieuwsbrieven, overige promotionele mededelingen en updates over de activiteiten van Comecer De verwerking vindt plaats op grond van de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene voor de verwerking (art. 6, lid 1, sub a AVG)

Voor het verzamelen van informatie verzamelen over behoeftes en ontwikkelingen binnen de sector waarin Comecer het bedrijf actief is teneinde de aangeboden diensten te verbeteren en te voldoen aan de wensen van de klanten, alsmede om de effectiviteit van de promotionele activiteiten en van de uitgevoerde marketingcampagnes te meten.

De verwerking vindt plaats op grond van de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene voor de verwerking (art. 6, lid1, sub a AVG)

Hoe worden de persoonsgegevens verwerkt?

De persoonsgegevens kunnen door u vrijwillig worden verstrekt of, in geval van gegevens verkregen bij een bezoek van de websites, automatisch worden verzameld. Waar dit in de formulieren op de websites wordt gespecificeerd (dit zijn de gegevens die met een sterretje zijn aangeduid), is het verstrekken van persoonsgegevens noodzakelijk om u de gevraagde dienst te kunnen aanbieden: als u weigert om deze gegevens te verstrekken, dan kan uw aanvraag niet worden verwerkt.de houder onmogelijk aan uw aanvraag gevolg geven. Gegevens die niet als verplicht zijn aangeduid, hoeft u niet te verstrekken. Dit heeft geen gevolgen voor de beschikbaarheid van de gevraagde dienst of voor de werking van de websites.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens voor de aanmelding voor de nieuwsbrief, voor het verzenden van promotionele mededelingen is vrijwillig: dit betekent dat u kunt beslissen om uw uitdrukkelijke toestemming niet te verlenen, of om uw toestemming op elk willekeurig ogenblik weer te herroepen. Indien uw specifieke toestemming voor de verwerking niet is verleend, dan kan Comecer voornoemde activiteiten niet uitvoeren.

Op diverse plaatsen op de websites zijn vrije tekstvelden geplaatst waarin u allerlei informatie aan Comecer kunt verstreken, ook informatie die behoort tot bijzondere categorieën persoonsgegevens conform art. 9 van de AVG (namelijk persoonsgegevens die betrekking hebben op politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische en biometrische gegevens, gegevens met betrekking tot de gezondheid of de seksuele geaardheid of bedoeld om de seksuele geaardheid te openbaren). Comecer vraagt u uitdrukkelijk om geen gegevens te verstrekken die onder artikel 9 AVG zijn bedoeld. Indien u vrijwillige ervoor kiest om dergelijke persoonsgegevens te verstrekken, dan heeft Comecer de mogelijkheid om te beslissen om deze gegevens niet te verwerken, ofwel om dergelijke gegevens alleen met uw uitdrukkelijke toestemming te verwerken.

Het kan eveneens gebeuren dat persoonsgegevens onopzettelijk worden verwerkt met betrekking tot derden die door u aan Comecer werden verstrekt. Indien u persoonsgegevens van derden aan Comecer verstrekt bent u de verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens en dient u alle verplichtingen die hieraan verbonden zijn na te leven. Voorts vrijwaart u Comecer voor alle schade en aanspraken van derden die jegens Comecer worden ingeroepen en die het gevolg zijn van een tekortkoming van u ten aanzien van de naleving van voornoemde verplichtingen. Wanneer u persoonsgegevens van derden aan Comecer verstrekt of op een andere wijze verwerkt, bent u gehouden om te garanderen dat er een juridische grondslag krachtens art. 6 van de AVG voor de verwerking bestaat.

Wie verwerkt de persoonsgegevens en aan wie worden ze verstrekt?

De door u versterkte persoonsgegevens worden binnen Comecer verwerkt door hiertoe opgeleid personeel dat bevoegd is de verwerking te verzorgen en enkel ter uitvoering van het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen, zoals vermeld onder het onderdeel “Welke persoonsgegevens worden er verzameld en waartoe worden ze verwerkt?”.

De persoonsgegevens die worden verwerkt, worden niet met derden gedeeld of buiten de EU verwerkt, maar kunnen wel gedeeld worden met partijen die voor Comecer als verwerker optreden, bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is voor: het uitvoeren van technisch onderhoud, inclusief onderhoud van netwerkapparaten en van netwerken voor elektronische communicatie, leveranciers emaildiensten. Deze partijen zijn verwerkerker in de zin van artikel 28 van de AVG en zijn op grond van een tussen verwerker en verwerkingsverantwoordelijke gesloten Verwerkersovereenkomst gehouden specifieke instructies van de verwerkingsverantwoordelijke na te leven. Ten slotte zullen de persoonsgegevens worden aan derde partijen zoals overheidsdiensten indien Comecer hiertoe op basis van een wettelijk voorschrift gehouden zal zijn.

Hoelang blijven de gegevens bewaard?

De persoonsgegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het doel waarvoor de persoonsgegevens verkregen zijn.

De persoonsgegevens van de gebruikers van het niet openbare deel van de websites worden bewaard zolang de gebruiker de toegang tot dit niet openbare deel van de websites wenst te verkrijgen.

De persoonsgegevens verstrekt voor de ontvangst van de nieuwsbrief en voor het verzenden van commerciële mededelingen worden gedurende 24 maanden bewaard, te rekenen vanaf de datum van het laatste contact, behalve bij vervroegde herroeping van de toestemming of hernieuwing van de toestemming bij het verstrijken van voornoemde termijn.

De persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van uw voorkeuren worden gedurende 12 maanden bewaard, te rekenen vanaf de datum van het laatste contact, behalve bij vervroegde herroeping van de toestemming of hernieuwing van de toestemming bij het verstrijken van voornoemde termijn.

Wanneer de aangeduide perioden zijn verstreken, worden de gegevens gewist of anoniem gemaakt, tenzij het bedrijf gehouden is om de persoonsgegevens langere tijd te bewaren in naleving van geldende wet- en regelgeving of op basis van een bindende aanzegging zoals een vonnis.

Rechten van de betrokken persoon

In de hoedanigheid van betrokken persoon hebt u het recht om aan de houder van de verwerking het volgende te vragen:

Toegang tot de persoonsgegevens om bevestiging te krijgen dat een verwerking in uitvoering is van persoonsgegevens die u aanbelangen, meer informatie over de verwerkingsactiviteiten en een kopie van de verwerkte persoonsgegevens te verkrijgen.
Correctie van de persoonsgegevens u kunt een correctie vragen van foutieve gegevens en gegevens die niet up-to-date zijn om de correctheid van de verwerkte persoonsgegevens te garanderen.
Verwijdering van de persoonsgegevens om de verwijdering van de persoonsgegevens te verkrijgen in geval u van oordeel bent dat de verwerking niet noodzakelijk of onwettig is
Beperking van de verwerking van persoonsgegevens u kunt vragen om de verwerking te beperken indien u van oordeel bent dat de persoonsgegevens onjuist zijn, de verwerking onwettig is, de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de vaststelling van een recht bij het gerecht, het recht van bezwaar wordt uitgeoefend
Gegevensoverdraagbaarheid (met betrekking tot persoonsgegevens die via geautomatiseerde wijzen worden verwerkt) u hebt het recht om de persoonsgegevens in een gestructureerd formaat voor gewoon gebruik en leesbaar door een automatisch apparaat te ontvangen, om die naar een andere houder te kunnen overdragen.
Bewaar tegen de verwerking van persoonsgegevens u hebt het recht om zich te verzetten tegen de verwerking omwille van redenen verbonden met bijzondere situaties, behalve mits de houder aantoont dat er gewettigde redenen zijn die nopen om de verwerking uit te voeren. U hebt het recht om zich te verzetten tegen de verwerking wanneer de persoonsgegevens voor rechtstreekse marketingdoeleinden worden gebruikt.
Herroeping van de toestemming (waar de juridische grondslag voor de verwerking de toestemming van de betrokken persoon is) u hebt het recht om de gegeven toestemming op elk willekeurig ogenblik te herroepen, onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking op grond van de toestemming die vóór de herroeping werd gegeven.

Contact met Comecer

U kunt uw rechten als betrokkene uitoefenen of informatie aan verwerkingsverantwoordelijke verzoeken door een e-mail te versturen aan de Privacy Officer van Comecer op het volgende adres: [email protected], ofwel door een brief per gewone post te versturen aan Comecer te Castel Bolognese (RA), Via Maestri del Lavoro 90, ter attentie van de Privacy Officer.

Verder wijzen wij u erop dat de betrokkene het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Toezichthouder, U kunt op de volgende websites meer informatie vinden over uw recht om een klacht bij de toezichthouder in te dienen: https://goo.gl/GLbTN9

Cookiebeleid

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand dat een site naar de browser stuurt en dat op uw computer wordt geplaatst voor elk volgend bezoek. Cookies worden gebruikt om de websites correct te laten werken of om de prestaties ervan te verbeteren. Cookies verstrekken tevens informatie aan de eigenaar van de websites.

Afhankelijk van de functie en het gebruiksdoel, kunnen de cookies worden opgesplitst in technische cookies, profileringscookies en cookies van derde partijen.

Technische cookies

Technische cookies werken onafhankelijk van de toestemming van de gebruiker. Deze cookies zijn van essentieel belang om het gebruik van een websites te optimaliseren en alle functies ervan te kunnen benutten. Zonder deze noodzakelijke cookies is een websites niet in staat (optimaal) te functioneren en wordt het gebruik ervan beperkt. Deze categorie cookie worden tevens gebruikt om uw toestemming voor het gebruik van cookies voor het bezoek aan de websites te registreren en op te slaan.

Onder deze categorie cookies vallen ook de analytische cookies. Deze cookies verzamelen informatie over de manier waarop een bezoeker omgaat met een websites en zorgen er voor dat dit gebruik zo optimaal mogelijk verloopt. Analytische cookies registreren onder andere welke pagina‘s het meest worden bezocht, welke gebruikspatronen voor een websites bezoek het meest voorkomen, registreren mogelijk fouten of problemen bij het websites bezoek en registreren de doeltreffendheid van advertenties op de websites.

Technische cookies zijn van essentieel belang voor het functioneren van de websites en kunnen niet worden uitgeschakeld. Over het algemeen kunnen andere categorieën cookies op elk moment volledig worden gedeactiveerd in uw browser.

Technische cookies gebruikt op de websites

Naam:  _ga
Beschrijving: Voor het verzamelen van anonieme, statistische informatie. (first-party cookies gegenereerd door Google Analytics).
Verdere informatie: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Verdere informatie: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Duur: 2 jaar

Naam:  _gid
Beschrijving: Voor het verzamelen van anonieme, statistische informatie. (first-party cookies gegenereerd door Google Analytics).
Verdere informatie: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Duur: 24 uren

Naam: __utma
Beschrijving: Voor het verzamelen van anonieme, statistische informatie. (first-party cookies gegenereerd door Google Analytics).
Duur: 2 jaar

Naam __utmz
Beschrijving: Voor het verzamelen van anonieme, statistische informatie. (first-party cookies gegenereerd door Google Analytics).
Duur: 6 maanden

Naam: wordpress_logged_in_[hash] en wordpress_sec_[hash]
Beschrijving: Cookies voor het beheer van sessies. Nodig om ingelogde gebruikers te herkennen en voorkeuren te beheren.
Verdere informatie: https://codex.wordpress.org
Duur: voor de duur van de sessie

Naam: wp-settings-1 en wp-settings-time-1
Beschrijving: WordPress beheercookies voor de instandhouding van de instellingen en voorkeuren van de bezoeker, en om de hoofdfunctionaliteiten van de site te garanderen.
Verdere informatie: https://codex.wordpress.org
Duur:  1 jaar

Naam: PHPSESSID
Beschrijving: Technische sessiecookies gebruikt om de sessie van een gebruiker tot stand te brengen en om statusgegevens mee te delen aan de hand van een tijdelijke cookie, ook wel sessiecookie genoemd. Deze cookies (PHPSESSID) hebben geen vervaltermijn en worden verwijderd zodra de browser sessie wordt afgesloten. Deze cookies registreren geen persoonlijke informatie.
Duur: voor de duur van de sessie.

Naam: gdprCookieConsent
Beschrijving: Technische cookie die dient om voorkeuren voor het gebruik van cookies te registreren en op te slaan.
Duur: 1 jaar

Profileringscookies

Andere cookies kunnen worden gebruikt om bezoekers tijdens bezoek aan de websites te controleren en de voorkeuren te registreren, om hun surf gedrag of gebruik van de websites te inventariseren met het oog op het verzenden van commerciële uitingen voor gerichte en gepersonaliseerde diensten. In dat geval hebben we het over profileringscookies. Om deze cookies te gebruiken moet de bezoeker voorafgaand aan het bezoek aan de websites zijn geïnformeerd en zijn toestemming hebben gegeven, op grond van de EU-verordening nr. 679/2016.

De websites van Comecer maakt geen gebruik van profileringscookies.

Cookies van derde partijen

Een websites kan ook cookies van andere sites en inhoud bevatten, zoals banners, afbeeldingen, video‘s, enz. In deze gevallen hebben we het over zogenaamde cookies van derde partijen, meestal gebruikt voor profileringsdoeleinden.

Deze websites maakt gebruik van cookies van derde partijen.

Cookies van derde partijen gebruikt op de site

Derde Partij: Google
Beschrijving: Google services op deze site behelzen Google Maps voor de weergave van landkaarten, Google reCaptcha om te voorkomen dat formulieren worden ingevuld door robots en YouTube voor de weergave van video‘s op ww.youtube.com.
Nuttige links:  https://policies.google.com/technologies/types

Derde Partij: AddThis
Beschrijving: widgets om inhoud te delen op talrijke social networks (zoals Facebook, Twitter, Google+, Linkedin, YouTube, enz.).
Nuttige links: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy/

Derde Partij: LinkedIn – SlideShare
LinkedIn SlideShare service voor het delen en gebruiken van slides (vb. geproduceerd met Microsoft PowerPoint). Sommige pagina‘s van deze site kunnen zogenaamde ingebedde slides bevatten waar de gebruiker met dit systeem gebruik van kan maken.
Nuttige links: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Hoe kunt u cookies uitschakelen?

De meeste browsers (Internet Explorer, Firefox, enz.) zijn geconfigureerd om cookies te accepteren. De meeste browsers geven u ook de mogelijkheid cookies te controleren en zelfs te blokkeren via de instellingen van de browser. Als de cookies worden geblokkeerd kan de websites mogelijk niet optimaal functioneren en kan de aangeboden service beperkt zijn.

Hoe de instellingen veranderen voor:

 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Internet Explorer
 • Safari

Raadpleeg de technische documentatie van andere browsers.

Om analytische cookies uit te schakelen en te voorkomen dat Google Analytics gegevens over uw surfgedrag gaat verzamelen, kunt u de add-on van de browser downloaden om Google Analytics uit te schakelen: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Door gebruik te maken van de websites stemt u er mee in dat wij cookies gebruiken.

Noodzakelijke Statistische Doelstelling


Comecer behoudt zich het recht voor om deze privacy policy op ieder moment te wijzigen of te updaten indien dit vereist is om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving of wegens wijzigingen van het beleid van Comecer.

Cancel

Technical

Chiudi

Cancel

Statistical

Chiudi

Cancel

Targeting

Chiudi