Privacy Policy

ver. 1 of 28/02/2019

Beste gebruiker,

wij beschouwen uw persoonsgegevens als iets wat met de nodige zorg moet worden beschermd en verwerkt.

Daarom wensen wij u een eenvoudige, duidelijke mededeling aan te bieden over hoe persoonsgegevens worden verzameld via de website www.comecer.com (“website”), die door u rechtstreeks worden verstrekt, of in ieder geval door het gebruik van de website worden gegenereerd, in overeenstemming met art. 13 van de Europese verordening nr. 679/2016 “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (“AVG”).

Om ervoor te zorgen dat u deze mededeling vlot kunt raadplegen, hebben we die in paragrafen ingedeeld, die telkens een specifiek aspect belichten. U kunt die rechtstreeks raadplegen door te klikken op de titel van de paragraaf in onderstaande index:

INDEX

Termen en definities

De houder van de verwerking

Welke persoonsgegevens worden er verzameld en waartoe worden ze verwerkt?

Hoe worden de persoonsgegevens verwerkt?

Wie verwerkt de persoonsgegevens en aan wie worden ze meegedeeld?

Hoelang blijven de gegevens bewaard?

Rechten van de betrokken persoon

De houder contacteren

Toestemming

Cookiesbeleid

Termen en definities

Term Definitie
Controle-instanties Voor Italië is de controle-instantie de Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali (Instantie die garant staat voor de bescherming van persoonsgegevens), gevestigd in Piazza Venezia nr. 11 te Rome.
Persoonsgegevens Dit verwijst naar alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, en informatie die details kan geven over de fysieke eigenschappen, de gewoonten, de levensstijl, de gezondheid, de politieke geaardheid, de economische situatie, enz. van deze persoon.
Rechten van de betrokken personen Dit verwijst naar de rechten die door de AVG aan de betrokken personen worden toegekend.
Betrokken persoon Dit verwijst naar de fysieke persoon naar wie de persoonsgegevens die worden verwerkt verwijzen.
Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking Dit verwijst naar de entiteit die de persoonsgegevens verwerkt voor rekening van de houder van de gegevensverwerking.
AVG Dit verwijst naar de Algemene Verordening over de Gegevensbescherming van het Europese Parlement en van de EU Raad 2016/679.
Privacy Officer Dit verwijst naar de het bedrijf dat door de houder is aangesteld voor de bewaking van de naleving van de verplichtingen inzake gegevensbescherming.
Houder van de verwerking of ook gewoon houder Dit verwijst naar de entiteit die de doeleinden en de middelen voor verwerking van persoonsgegevens bepaalt, in dit geval Comecer S.p.a.
gebruiker Dit verwijst naar de natuurlijke persoon die de website bezoekt en ermee in interactie treedt.

De houder van de verwerking

De houder van de verwerking is Comecer S.p.a. (“Comecer” of het “bedrijf”), met hoofdzetel te Castel Bolognese (RA), Via Maestri del Lavoro nr. 90.

Het beheer van de website van het bedrijf vindt ook plaats met de steun van gespecialiseerde derde leveranciers, die hiertoe zijn aangesteld door Comecer als “Verantwoordelijken voor de verwerking” krachtens art. 28 van de AVG.

U kunt rechtstreeks contact opnemen met de houder voor meer informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de verantwoordelijken voor de verwerking op het e-mailadres van de Privacy Officer van Comecer: gdpritaly@comecer.com.

Welke persoonsgegevens worden er verzameld en waartoe worden ze verwerkt?

  1. Wanneer u gewoon op de website navigeert, worden er geen persoonsgegevens verzameld door Comecer.

De informaticasystemen van de website verzamelen alleen een aantal technische gegevens waarvan de overdracht impliciet is aan het gebruik van internetcommunicatieprotocollen. Het betreft informatie die niet wordt verzameld om aan u te worden geassocieerd, maar die wegens hun intrinsieke aard via verwerking en associatie met gegevens gehouden door derden toelaten om u alleen te identificeren in geval dit nodig blijkt in verband met het begaan van onwettige daden.

Deze gegevens worden gebruikt met als doel anonieme statistische informatie af te leiden over het gebruik van de website en om de correcte werking ervan te controleren; om – in het licht van de architectuur van de gebruikte systemen – toe te laten om de verschillende functies te verstrekken die door u worden gevraagd, omwille van de veiligheid en om het bepalen van verantwoordelijkheid in geval van veronderstelde informaticamisdrijven die de website of derden schaden. Voornoemde gegevens worden bewaard gedurende een tijdsspanne nodig voor het nastreven van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld, tenzij het nodig is om ze langer te bewaren voor de verdediging of de uitoefening van de rechten.

  1. Via de website hebt u de mogelijkheid om vrijwillig persoonsgegevens te verstrekken – waaronder identificatiegegevens (naam en familienaam, geboortedatum), contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres, referentiebedrijf), of andere gegevens (vb. land waartoe u behoort), gebruikt om met de houder contact op te nemen, via de modules aanwezig op de websitepagina’s om informatie te vragen over de producten/diensten en activiteiten uitgevoerd door Comecer. Comecer verwerkt deze gegevens in naleving van de normen die van toepassing zijn, in de veronderstelling dat de gegevens verwijzen naar u of naar derden die u uitdrukkelijk hun toestemming hebben verleend om hun gegevens mee te delen op basis van een geschikte juridische grondslag die de verwerking van de betreffende gegevens wettigt.

Teneinde Comecer in staat te stellen om tijdig en exhaustief aan uw vraag om informatie te antwoorden, verzamelen de informaticasystemen van de website de volgende types persoonsgegevens: identificatiegegevens (vb. IP-adres of domeinnamen van de apparaten die u gebruikt om u met de website te verbinden); gegevens met betrekking tot de aanduiding van herkomst (vb. referrer, dit betekent de bron van waar kennis werd verworven van de bezochte website); adres van de pagina en ingevulde gegevens via de modules die op de websitepagina’s te vinden zijn.

Na het invullen van de module(s) ontvangt u een e-mail ter bevestiging van de marketingdienst van Comecer, waarin staat dat uw aanvraag in beschouwing wordt genomen en naar de bevoegde dienst wordt doorgestuurd om u de gevraagde informatie en/of assistentie te verstrekken.

  1. Via de website hebt u ook de mogelijkheid om u te registreren om zo vrij toegang te hebben tot inhoud (informatie, commercieel materiaal) die door Comecer in het voorbehouden deel van de website wordt gepubliceerd.

Met betrekking tot de persoonsgegevens die u vrijwillig verstrekt via de registratiemodule op de websitepagina, en de persoonsgegevens verzameld door de informaticasystemen van de website om uw registratieaanvraag te beheren, wordt verwezen naar de bepalingen onder letter B) hiervoor.

Wanneer de registratieprocedure in de voorbehouden zone van de website is voltooid, verzamelen de informaticasystemen van de website ook de volgende categorieën persoonsgegevens teneinde u de gevraagde diensten te kunnen verstrekken: datum van login/logout/recuperatie password; download pdf; ingevulde gegevens die u in modules hebt ingevuld op andere websitepagina’s.

Ten slotte wijzen wij u erop dat, met het oog op het perfectioneren van uw registratieaanvraag op de voorbehouden zone van de website, u wordt verzocht om toestemming te verlenen voor het verwerken van de verstrekte persoonsgegevens met het oog op de volgende andere doeleinden: i) inschrijving voor de newsletter-dienst om promotionele communicaties en updates over de activiteiten van Comecer te ontvangen; ii) verzameling van informatie over gedragingen en commerciële gewoonten in de sector waarin het bedrijf actief is teneinde de aangeboden diensten te verbeteren op basis van de behoeften van de klanten en om de doeltreffendheid na te gaan van de promotionele activiteiten en van de uitgevoerde marketingcampagnes.

Na het verkrijgen van uw toestemming met betrekking tot voornoemde doeleinden, worden de volgende categorieën persoonsgegevens verzameld via de informaticasystemen van de website: identificatiegegevens (vb. IP-adres); informatie met betrekking tot aanduidingen van herkomst (vb. bron van het gegevens); informatie inherent aan de graad van interesse met betrekking tot verzonden communicaties (vb. toegestuurde en geraadpleegde newsletters).

U kunt op elk willekeurig ogenblik uw persoonsgegevens met betrekking tot de registratie op de voorbehouden zone van de website zelf beheren via uw profiel in de voorbehouden zone van de website. Bovendien kunt u beroep doen op de rechten die door de AVG zijn erkend, inclusief het vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren of te laten verwijderen, volgens de modaliteiten aangegeven in het deel “Met de houder contact opnemen” in onderhavig Privacybeleid.

  1. Indien uw wenst te solliciteren voor een vacature bij ons via het deel “Kom bij ons werken” van de website, worden uw gegevens verwerkt volgens de bepalingen beschreven in de betreffende Privacymededeling: www.comecer.com/it/privacy/lavora-con-noi/
  1. De informatie met betrekking tot het gebruik van cookies is te vinden in Cookiesbeleid, dat in het verlengde van deze websitepagina wordt vermeld (u kunt het Cookiesbeleid ook rechtstreeks raadplegen door op de betreffende titel in de index te klikken).

De persoonsgegevens van de gebruiker die het voorwerp uitmaakt van de verwerking door Comecer, worden voor de volgende doeleinden verzameld en bij de volgende diensten gebruikt:

DOELEINDEN VAN DE VERWERKING JURIDISCHE GRONDSLAG
De gebruikers toelaten om op de website te surfen De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van precontractuele maatregelen toegepast op verzoek van de betrokken persoon (art. 6, par. 1, lett. b AVG)
De verplichtingen vervullen zoals voorzien door de wetsbepalingen en geldende voorschriften, zowel op nationaal als op communautair vlak (vb. fiscale verplichtingen) De verwerking is noodzakelijk om aan een juridische verplichting te voldoen (art. 6. par. 1 lett. c AVG)
Informatie verkrijgen die nodig is om abnormale situaties, frauduleuze activiteiten en/of misbruik bij het gebruik van de website te identificeren of om de rechten van het bedrijf in rechtspraak uit te oefenen Gewettigd belang van de houder van de verwerking voor de correcte werking van de website en het voorkomen van onwettig gedrag, evenals om de eigen rechten te laten gelden (art. 6, par. 1, lett. f AVG)
De aanvragen voor informatie en/of prijsoffertes te beheren met betrekking tot producten en/of diensten die door het bedrijf worden aangeboden, of bij kandidatuur voor aanwerving voor open vacatures bij het bedrijf De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van precontractuele maatregelen toegepast op verzoek van de betrokken persoon (art. 6, par. 1, lett. b AVG)
De aanvraag beheren voor toelating en toegang tot het deel van de website dat voorbehouden is voor beroepslui in de sector waarin het bedrijf actief is en het benutten van de ermee verbonden functionaliteiten De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van precontractuele maatregelen toegepast op verzoek van de betrokken persoon (art. 6, par. 1, lett. b AVG)
De aanvraag beheren voor inschrijving voor de newsletterdienst om promotionele mededelingen en updates over de activiteiten van het bedrijf te ontvangen De verwerking vindt plaats op grond van de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon voor de verwerking (art. 6, par. 1, lett. a AVG)
Informatie verzamelen over gedragingen en commerciële gewoonten in de sector waarin het bedrijf actief is teneinde de aangeboden diensten te verbeteren op basis van de behoeften van de klanten en om de doeltreffendheid na te gaan van de promotionele activiteiten en van de uitgevoerde marketingcampagnes (profilering) De verwerking vindt plaats op grond van de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon voor de verwerking (art. 6, par. 1, lett. a AVG)

Hoe worden de persoonsgegevens verwerkt?

De persoonsgegevens kunnen door u vrij worden verstrekt of, in geval van navigatiegegevens, automatisch tijdens het gebruik van de website worden verzameld. Waar dit in de modules op de websitepagina’s wordt gespecificeerd (dit betreft de gegevens die met een sterretje zijn aangeduid), is het verstrekken van persoonsgegevens noodzakelijk om u de gevraagde dienst te kunnen aanbieden: als u weigert om deze gegevens mee te delen, dan kan de houder onmogelijk aan uw aanvraag gevolg geven. Gegevens die niet als verplicht zijn aangeduid, kunt u echter vrij al of niet meedelen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de beschikbaarheid van de gevraagde dienst of voor de werking van de website.

Het toekennen van uw persoonsgegevens voor de inschrijving op de newsletterdienst, het verzenden van promotionele mededelingen en de profilering die door de houder wordt uitgevoerd, is facultatief: dit betekent dat u kunt beslissen om uw uitdrukkelijke toestemming niet te verlenen, of om uw toestemming op elk willekeurig ogenblik weer te herroepen. Indien uw specifieke toestemming voor de verwerking niet is verleend, dan kan Comecer voornoemde activiteiten niet uitvoeren.

Bepaalde delen van de website voorzien vrije tekstvelden, waar u aan het bedrijf informatie kunt geven die persoonsgegevens kunnen bevatten die behoren tot bijzondere categorieën krachtens art. 9 van de AVG (namelijk persoonsgegevens die blijk geven van politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, vakbondsaansluiting, genetische en biometrische gegevens, gegevens met betrekking tot de gezondheid of het seksuele leven of bedoeld om de seksuele geaardheid te openbaren). Comecer vraagt u uitdrukkelijk om te vermijden om gegevens van die aard te verstrekken. Indien u vrijwillige ervoor kiest om persoonsgegevens van die aard te verstrekken, dan heeft het bedrijf de mogelijkheid om te beslissen om deze gegevens niet te verwerken, ofwel om dergelijke soort informatie alleen met uw uitdrukkelijke toestemming te verwerken, of in ieder geval in naleving van de geldende normen.

Het kan eveneens gebeuren dat persoonsgegevens onopzettelijk worden verwerkt met betrekking tot derden die door u aan Comecer werden verstrekt. In deze veronderstelling stelt u zich als autonome houder van de verwerking, en neemt u alle verplichtingen en wettelijke verantwoordelijkheden op zich die hiermee verbonden zijn. In die zin verbindt u zich ertoe om van nu af aan Comecer te vrijwaren van elke betwisting, aanspraak, aanvraag tot vergoeding voor schade door de verwerking, enz., die aan Comecer kan worden voorgelegd door derden waarvan de persoonsgegevens werden verwerkt door toedoen van een spontane overdracht door u, in overtreding van de geldende normen ter bescherming van persoonsgegevens. Wanneer u persoonsgegevens van derden verstrekt of op een andere wijze verwerkt, bent u in ieder geval gehouden om voortaan – hierbij de verantwoordelijkheid op u nemend die hiermee verbonden is – te garanderen dat deze speciale veronderstelling van verwerking gebaseerd is op een geschikte juridische grondslag krachtens art. 6 van de AVG, die de verwerking van de betreffende informatie wettigt.

Wie verwerkt de persoonsgegevens en aan wie worden ze meegedeeld?

Uw persoonsgegevens die via de website worden verstrekt, worden verwerkt door personeel van het bedrijft dat uitdrukkelijk bevoegd is voor de verwerking en voldoende instructies kreeg over de correcte manieren voor deze verwerking met het oog op de doeleinden aangeduid in het deel “Welke persoonsgegevens worden er verzameld en waartoe worden ze verwerkt?”.

De persoonsgegevens die worden verwerkt, worden niet verspreid of naar het buitenland overgedragen, maar kunnen het voorwerp uitmaken van een mededeling ten overstaan van derden, belast door de houder om activiteiten uit te voeren, nodig voor het verstrekken van de diensten aangeboden door de website, zoals (bij wijze van voorbeeld): personen die opdracht kregen om technisch onderhoud uit te voeren, inclusief onderhoud van netwerkapparaten en van netwerken voor elektronische communicatie, leveranciers van platformen voor het verzenden van e-mail. Deze personen zijn aangesteld door het bedrijf als Verantwoordelijken voor de verwerking krachtens art. 28 van de AVG en kregen specifieke instructies van de houder voor de correcte verwerking van persoonsgegevens. Ten slotte kunnen de persoonsgegevens worden meegedeeld aan privépersonen en overheidsdiensten die toegang tot deze gegevens hebben in toepassing van de wettelijke voorschriften en bepalingen uitgevaardigd door de bevoegde overheden.

Hoelang blijven de gegevens bewaard?

De persoonsgegevens verstrekt voor aanvragen voor informatie en/of prijsoffertes met betrekking tot producten en/of diensten of voor aanvragen voor assistentie, worden gedurende een beperkte periode bewaard, strikt noodzakelijk om aan de ontvangen aanvraag gevolg te geven en om de gevraagde assistentie of levering te kunnen uitvoeren.

De persoonsgegevens van de gebruikers geregistreerd in het voorbehouden deel van de website, worden bewaard tot de gebruiker beslist om zijn/haar inschrijving voor deze diensten op te zeggen.

De persoonsgegevens verstrekt voor de inschrijving voor de newsletterdienst en het verzenden van commerciële mededelingen worden gedurende 24 maanden bewaard, te rekenen vanaf de datum van het laatste contact, behalve bij vervroegde herroeping van de toestemming of hernieuwing van de toestemming bij het verstrijken van voornoemde termijn.

De persoonsgegevens verwerkt met het oog op profilering worden gedurende 12 maanden bewaard, te rekenen vanaf de datum van het laatste contact, behalve bij vervroegde herroeping van de toestemming of hernieuwing van de toestemming bij het verstrijken van voornoemde termijn.

Wanneer de aangeduide perioden zijn verstreken, worden de gegevens gewist of anoniem gemaakt, tenzij het bedrijf gehouden is om de persoonsgegevens langere tijd te bewaren in naleving van wetsbepalingen en geldende voorschriften voor het oplossen van contentieuze/precontentieuze procedures of uitspraken ter vaststelling in een gerechtszaak.

Rechten van de betrokken persoon

In de hoedanigheid van betrokken persoon hebt u het recht om aan de houder van de verwerking het volgende te vragen:

Toegang tot de persoonsgegevens om bevestiging te krijgen dat een verwerking in uitvoering is van persoonsgegevens die u aanbelangen, meer informatie over de verwerkingsactiviteiten en een kopie van de verwerkte persoonsgegevens te verkrijgen.
Correctie van de persoonsgegevens u kunt een correctie vragen van foutieve gegevens en gegevens die niet up-to-date zijn om de correctheid van de verwerkte persoonsgegevens te garanderen.
Verwijdering van de persoonsgegevens om de verwijdering van de persoonsgegevens te verkrijgen in geval u van oordeel bent dat de verwerking niet noodzakelijk of onwettig is
Beperking van de verwerking van persoonsgegevens u kunt vragen om de verwerking te beperken indien u van oordeel bent dat de persoonsgegevens onjuist zijn, de verwerking onwettig is, de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de vaststelling van een recht bij het gerecht, het recht van bezwaar wordt uitgeoefend
Gegevensoverdraagbaarheid (met betrekking tot persoonsgegevens die via geautomatiseerde wijzen worden verwerkt) u hebt het recht om de persoonsgegevens in een gestructureerd formaat voor gewoon gebruik en leesbaar door een automatisch apparaat te ontvangen, om die naar een andere houder te kunnen overdragen.
Bewaar tegen de verwerking van persoonsgegevens u hebt het recht om zich te verzetten tegen de verwerking omwille van redenen verbonden met bijzondere situaties, behalve mits de houder aantoont dat er gewettigde redenen zijn die nopen om de verwerking uit te voeren. U hebt het recht om zich te verzetten tegen de verwerking wanneer de persoonsgegevens voor rechtstreekse marketingdoeleinden worden gebruikt.
Herroeping van de toestemming (waar de juridische grondslag voor de verwerking de toestemming van de betrokken persoon is) u hebt het recht om de gegeven toestemming op elk willekeurig ogenblik te herroepen, onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking op grond van de toestemming die vóór de herroeping werd gegeven.

De houder contacteren

U kunt uw rechten uitoefenen of informatie aan de houder vragendoor een e-mail te versturen naar de Privacy Officer van Comecer op volgend adres: gdpritaly@comecer.com, ofwel door een brief in een gesloten omslag te versturen naar de zetel van het bedrijf te Castel Bolognese (RA), Via Maestri del Lavoro 90, ter attentie van de Privacy Officer van Comecer.

Verder wijzen wij u erop dat de betrokken persoon in elk geval het recht heeft om klacht in te dienen bij de controle-instantie, die garant staat voor de bescherming van persoonsgegevens. U kunt naar de volgende webpagina surfen voor meer informatie over uw recht om klacht bij de overheid in te dienen: https://goo.gl/GLbTN9

Cookiebeleid

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand dat een site naar de browser stuurt en dat op uw computer wordt bewaard voor elk volgend bezoek. Cookies worden gebruikt om de site correct te laten werken of de prestaties ervan te verbeteren. Ze verstrekken ook informatie aan de eigenaars van de sites.

Afhankelijk van de functie en het gebruiksdoel, kunnen de cookies worden opgesplitst in technische cookies, profileringscookies en cookies van derde partijen.

Technische cookies

Technische cookies werken onafhankelijk van de toestemming van de gebruiker. Deze cookies zijn van essentieel belang om een website correct te gebruiken en alle functies ervan te benutten. Zonder deze cookies, die beslist noodzakelijk zijn, is een website niet in staat bepaalde diensten of functies te leveren en wordt het gebruik ervan moeilijker. Een cookies als deze wordt ook gebruikt om de beslissing van een gebruiker betreffende het gebruik van cookies op de website zelf op te slagen.

Deze categorie behelst ook prestatiecookies, soms ook wel analytische cookies gebruikt. Deze cookies verzamelen informatie over de manier waarop een gebruiker omgaat met een website en zorgen ervoor dat dit gebruikt vlotter verloopt. Bijvoorbeeld, prestatiecookies tonen welke pagina‘s het vaakst worden bezocht, stellen u in staat na te gaan welke de vaakst terugkerende gebruikspatronen van een website zijn, helpen bij het begrijpen van de moeilijkheden die de gebruiker tegenkomt en toont de doeltreffendheid van advertenties op de site.

Technische cookies zijn van essentieel belang en kunnen niet worden uitgeschakeld aan de hand van de functies op de website. Over het algemeen, kunnen cookies op elk moment volledig worden gedeactiveerd in uw browser.

Technische cookies gebruikt op de website

Naam:  _ga
Beschrijving: Voor het verzamelen van statistische informatie op anonieme en overkoepelende manier (first-party cookies gegenereerd door Google Analytics).
Verdere informatie: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Duur: 2 jaar

Naam:  _gid
Beschrijving: Voor het verzamelen van statistische informatie op anonieme en overkoepelende manier (first-party cookies gegenereerd door Google Analytics).
Verdere informatie: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Duur: 24 uren

Naam: __utma
Beschrijving: Voor het verzamelen van statistische informatie op anonieme en overkoepelende manier (first-party cookies gegenereerd door Google Analytics).
Duur: 2 jaar

Naam __utmz
Beschrijving: Voor het verzamelen van statistische informatie op anonieme en overkoepelende manier (first-party cookies gegenereerd door Google Analytics).
Duur: 6 maanden

Naam: wordpress_logged_in_[hash] en wordpress_sec_[hash]
Beschrijving: Cookies voor het beheer van sessies. Nodig om ingelogde gebruikers te beheren.
Verdere informatie: https://codex.wordpress.org
Duur: voor de duur van de sessie

Naam: wp-settings-1 en wp-settings-time-1
Beschrijving: WordPress beheercookies voor de instandhouding van de instellingen en voorkeuren van de gebruiker, en om de hoofdfunctionaliteit van de site te vrijwaren.
Verdere informatie: https://codex.wordpress.org
Duur:  1 jaar

Naam: PHPSESSID
Beschrijving: Technische sessiecookies gebruikt om de sessie van een gebruiker tot stand te brengen en om statusgegevens mee te delen aan de hand van een tijdelijke cookie, ook wel sessiecookie genoemd. Gezien de cookies PHPSESSID geen vervaltijd heeft, zal die verdwijnen zodra de browser wordt afgesloten. Het bevat geen persoonlijke informatie.
Duur: voor de duur van de sessie.

Naam: euCookie
Beschrijving: Technische cookie die dient om voorkeuren voor het gebruik van cookies op te slagen.
Duur: 1 maand

Profileringscookies

Andere cookies kunnen dan weer worden gebruikt om gebruikers tijdens het browsen te controleren en te profileren, om hun browse gedrag of verbruik en gebruiken te bestuderen (wat ze kopen, wat ze lezen, enz.), met het oog op het verzenden van reclame voor gerichte en gepersonaliseerde diensten. In dat geval hebben we het over profileringscookies. Om deze cookies te gebruiken moet de gebruiker voorafgaand zijn geïnformeerde toestemming geven, op grond van de EU-verordening nr. 679/2016

De website maakt geen gebruik van profileringscookies.

Cookies van derde partijen

Een webpagina kan ook cookies van andere sites en inhoud bevatten in verschillende elementen bewaard in de pagina zelf, zoals banners, afbeeldingen, video‘s, enz. In deze gevallen hebben we het over zogenaamde cookies van derde partijen, meestal gebruikt voor profileringsdoeleinden.

Deze website maakt gebruik van cookies van derde partijen.

Cookies van derde partijen gebruikt op de site

Derde Partij: Google
Beschrijving: Google services op deze site behelzen Google Maps voor de weergave van landkaarten, Google reCaptcha om te voorkomen dat formulieren worden ingevuld door robots en YouTube voor de weergave van video‘s op ww.youtube.com.
Nuttige links:  https://policies.google.com/technologies/types

Derde Partij: AddThis
Beschrijving: widgets om inhoud te delen op talrijke social networks (zoals Facebook, Twitter, Google+, Linkedin, YouTube, enz).
Nuttige links: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy/

Derde Partij: LinkedIn – SlideShare
LinkedIn SlideShare service voor het delen en gebruiken van slides (vb. geproduceerd met Microsoft PowerPoint). Sommige pagina‘s van deze site kunnen zogenaamde ingebedde slides bevatten waar de gebruiker met dit systeem gebruik van kan maken.
Nuttige links: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Hoe cookies uitschakelen?

De meeste browsers (Internet Explorer, Firefox, enz.) zijn geconfigureerd om cookies te aanvaarden. De meeste browsers geven u evenwel de kans cookies te controleren en zelfs uit te schakelen via de instellingen van de browser. Als de cookies worden uitgeschakeld kan de site misschien wel minder goed kan werken en/of kan de service die we bieden beperkt zijn.

Hoe de instellingen veranderen voor:

  • Google Chrome
  • Mozilla Firefox
  • Internet Explorer
  • Safari

Raadpleeg de technische documentatie van andere browsers.

Om analytische cookies uit te schakelen en te voorkomen dat Google Analytics gegevens over uw browse gedrag gaat verzamelen, download de add-on van de browser om Google Analytics uit te schakelen: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Door gebruik te maken van de site stemt u er mee in dat wij cookies gebruiken.

Noodzakelijke Statistische Doelstelling

Comecer behoudt zich het recht voor om deze informatie te wijzigen of te updaten, ook om te voldoen aan de nieuwe plichten opgelegd door de wetgeving of om technische redenen.


Comecer behoudt zich het recht voor om deze mededeling te wijzigen of te updaten, ook om zich aan te passen aan nieuwe verplichtingen die door de geldende wetten worden opgelegd of omwille van technische noodwendigheden.

Maggiori informazioni

Chiudi

Necessary

Warning! The content in this page is available only in the following languages: Italian

I cookie necessari sono i cookie tecnici cioè quelli il cui utilizzo non richiede il consenso dell’utente.

Questi cookie sono essenziali per consentire di navigare in un sito web e utilizzarne tutte le funzionalità. Senza questi cookie, che sono assolutamente necessari, un sito web non potrebbe fornire alcuni servizi o funzioni e la navigazione non sarebbe agevole e facile come dovrebbe essere. Un cookie di questo tipo viene inoltre utilizzato per memorizzare la decisione di un utente sull’utilizzo di cookie sul sito web.

I cookie tecnici sono essenziali e non possono essere disabilitati utilizzando questa funzionalità.
In generale comunque i cookie possono essere disattivati completamente nel proprio browser in qualsiasi istante.

Chiudi

Statistics

Warning! The content in this page is available only in the following languages: Italian

I cookie statistici vengono utilizzati per monitorare le performances del sito, per esempio per conoscere il numero di pagine visitate o il numero di utenti che hanno visualizzato una determinata sezione.

I cookie statistici utilizzati dal nostro sito si avvalgono di servizio di Google Analytics.

L’analisi di questi cookie genera dati statistici anonimi e aggregati senza riferimento alcuno all’identità dei navigatori del sito. Sono utili anche per valutare eventuali modifiche e miglioramenti da apportare al sito stesso.

Chiudi

Targeting

Warning! The content in this page is available only in the following languages: Italian

I cookie di targeting sono cookie impostati da terze parti come YouTube, Facebook, Twitter.

Questi cookie tengono traccia del tuo comportamento come la riproduzione di video o quali tweet hai già visualizzato.

Se non viene dato il consenso a questi cookie, non sarà possibile guardare i video su questo sito web o utilizzare la funzionalità di condivisione sui social.

Questi cookie possono essere utilizzati dal fornitore di cookie per creare un profilo dei tuoi interessi e mostrarti pubblicità pertinenti su altri siti. Non memorizzano direttamente informazioni personali, ma si basano sull'identificazione univoca del browser e del dispositivo Internet.

Chiudi