close
 • Products
 • Video
 • Events
 • News
 • Landing
 • Pages

Privacybeleid

Verbintenis van Comecer tot naleving van de privacywetgeving

Comecer S.p.A., lid van de ATS Corporation Group of Companies, verbindt zicht tot naleving van alle toepasselijke landspecifieke wetgeving op het gebied van privacy van gegevens, inclusief maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU. De bescherming van de privacy en veiligheid van uw persoonsgegevens is van het grootste belang voor Comecer; daarom voeren wij onze activiteiten uit door ons te houden aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in elk land waarin wij actief zijn.

Dit Globale privacybeleid (het ‘privacybeleid’ of het ‘beleid’) vertelt u over het beleid en de praktijken van Comecer voor het verzamelen, gebruiken, verwerken, opslaan, hosten, overdragen en openbaar maken van informatie die wij over u kunnen verzamelen via onze websites en diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de website of subdomeinen van www.comecer.com, lp.comecer.com, lbc.comecer.com, en www.centroditaratura.it (bijvoorbeeld onze publieke websites en supportwebsite) en andere websites (inclusief mobiele websites en apps) die eigendom zijn van en worden beheerd door Comecer S.p.A. (de “websites”). Voordat u onze websites en diensten gebruikt, wordt u gevraagd om uw toestemming te geven, in te stemmen met de voorwaarden van dit privacybeleid en in te stemmen met de verwerking van gegevens over u zoals hier beschreven en in overeenstemming met de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de AVG. Het verzamelen, gebruiken, opslaan, overdragen en openbaar maken van uw persoonsgegevens zal strikt beperkt blijven tot de voorwaarden waarvoor u toestemming hebt gegeven. In het kader van dit beleid omvat de verwijzing naar persoonsgegevens de term “persoonlijk identificeerbare informatie” en “persoonlijke informatie”.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is Comecer S.p.A. (“Comecer” of het “bedrijf”), gevestigd in Castel Bolognese (RA), Via Maestri del Lavoro nr. 90. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en de gegevensverwerkers kunt u contact opnemen via [email protected] of met de ATS/Comecer Global Data Protection Officer, Sheila FitzPatrick, via [email protected].

Persoonsgegevens

Comecer verzamelt via onze websites geen persoonsgegevens over u (zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres), tenzij u er vrijwillig voor kiest deze aan ons te verstrekken (bijvoorbeeld door registratie, een enquête of deelname aan een wedstrijd), u hier expliciet toestemming voor geeft of tenzij anderszins is toegestaan door de toepasselijke wet- en regelgeving voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

Doel van het gebruik

Wanneer u ons vrijwillig persoonsgegevens verstrekt, gebruiken wij deze alleen voor het doel waarvoor u ze hebt verstrekt, bijvoorbeeld om te reageren op uw aanvraag, uw bestellingen te verwerken, u te registreren voor een evenement, informatie te verstrekken over Comecer-producten, -diensten en -evenementen, uw supportaccounts te beheren, u de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan enquêtes en wedstrijden, u te registreren voor opleidingen gegeven door Comecer of u toegang te geven tot aanvullende informatie of aanbiedingen. Verder, om onze relatie met u te ondersteunen:

 • we kunnen persoonsgegevens opslaan en verwerken en deze delen met onze filialen wereldwijd om een beter inzicht te krijgen in uw zakelijke behoeften en hoe we onze producten en diensten kunnen verbeteren; of
 • wij (of een derde partij namens ons) kunnen persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen over een Comecer-aanbieding ter ondersteuning van uw zakelijke behoeften of om online enquêtes uit te voeren om uw behoeften beter te begrijpen.

Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens niet te laten gebruiken ter ondersteuning van onze relatie (met name voor rechtstreekse marketing of marktonderzoek), zullen we uw keuze respecteren. Wij verkopen uw persoonsgegevens niet en verhandelen die ook niet op andere wijze aan derden. Via deze link kunt u de gedetailleerde doeleinden vinden volgens dewelke uw persoonsgegevens worden verwerkt en de rechtsgrondslag voor dergelijke verwerking van persoonsgegevens.

Informatie die we verzamelen en gebruiken

Wij verzamelen persoonsgegevens die nodig zijn om uw specifieke interesses en verzoeken via onze websites te behandelen. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, functie en andere contactgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt. Voor een volledige lijst van alle gegevenselementen die we verzamelen en het gebruik van deze gegevenselementen neemt u contact met ons op via [email protected].

Wij verzamelen persoonsgegevens over personen die met ons communiceren, zoals e-mailadres, gebruikersspecifieke informatie over welke pagina’s bezoekers openen of bezoeken, en informatie die vrijwillig door de bezoeker wordt verstrekt, zoals enquête-informatie en registraties op websites. Deze informatie wordt gebruikt om onze communicatie met u te personaliseren voor producten die specifiek zijn voor uw behoeften en interesses. In plaats van u te overladen met informatie die voor u niet relevant of interessant is, proberen we informatie te geven die specifiek voor u belangrijk is. Er worden geen persoonsgegevens verzameld, gebruikt, geopend, opgeslagen, overgedragen of verspreid zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij dit absoluut noodzakelijk is om deze website te beheren of te reageren op een verzoek dat u hebt ingediend, en tenzij dit volgens de plaatselijke wetgeving is toegestaan. Zelfs nadat u toestemming hebt gegeven, kunt u op elk willekeurig ogenblik aangeven dat u deze berichten niet langer wenst te ontvangen door “uitschrijven” te selecteren.

We gebruiken de gegevens die we verzamelen om de inhoud van onze webpagina’s te verbeteren door er informatie in op te nemen die relevant is voor onze klanten, om klanten op de hoogte te stellen van updates van onze websites, om contact op te nemen met klanten voor marketing- en verkoopdoeleinden (waaronder kennisgevingen over productverbeteringen, garanties en verlengingen) die specifiek betrekking hebben op hun behoeften en interesses, om kandidaten te volgen voor loopbaanmogelijkheden en om met onze partners te communiceren. Deze informatie wordt niet gedeeld met andere organisaties om welke reden dan ook, commercieel of zakelijk, zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

Als u zoekt naar en/of solliciteert voor vacatures in de rubriek Carrières van onze websites, kunnen uw kandidatuur en eventuele aanvullende informatie die u verstrekt gebruikt worden om uw vaardigheden en interesses te vergelijken met de carrièremogelijkheden bij ATS Corporation en voor rapportagedoeleinden zoals vereist door de Italiaanse wet of landspecifieke wetten. Deze rubriek Carrières van onze website wordt rechtstreeks door ATS Corporation gehost en beheerd. Dit gebruik valt onder de initiële autorisatie die u aan ATS Corporation, inclusief Comecer, geeft. Wanneer u ons aanwervingssysteem opent, wordt u gevraagd ons toestemming te geven om uw persoonsgegevens te verzamelen, te gebruiken, te verwerken, op te slaan, over te dragen en te verspreiden voordat u persoonsgegevens invoert. We gebruiken uw gegevens om met u te communiceren en u te informeren over carrièremogelijkheden.

Comecer maakt gebruik van derden om namens ons waardevolle diensten te leveren. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen op een wettelijk toegestane manier met hen delen. Derden waarmee we uw gegevens delen, zijn gebonden aan alle relevante wetten op gebied van gegevensprivacy, waaronder de AVG, geheimhoudingsvoorwaarden, contractuele overeenkomsten, waaronder overeenkomsten voor gegevensverwerking, en dit Privacybeleid. Al onze goedgekeurde externe providers ondergaan een uitgebreid onderzoek naar de naleving van de gegevensbescherming voordat ze worden geselecteerd als externe provider. Neem contact op via [email protected] als u vragen hebt over onze externe providers.

Comecer kan de gegevens die het verzamelt aanvullen met extra gegevens afkomstig van bronnen van derden, door gebruik te maken van data append services of data brokers. De extra aanvullende gegevens bestaan uit contact-, bedrijfs- en branchegegevens, evenals titel, afdeling, adres, telefoonnummer en bijgewerkte e-mailadressen. Bij het gebruik van de informatie die via deze diensten wordt verstrekt, nemen we via e-mail contact met u op om u expliciete toestemming te vragen om u te blijven benaderen, of uw expliciete bevestiging van verwijdering uit onze database met contactpersonen, afhankelijk van de toepasselijke privacyregelgeving. Neem voor meer informatie over aanvullende gegevens en de bronnen van derden contact met ons op via [email protected].

Het bedrijf verkoopt, verhuurt of verhandelt uw persoonsgegevens niet aan derden voor welk doel dan ook. Als u in de toekomst geen e-mails meer van ons wilt ontvangen, kunt u zich te allen tijde uitschrijven of contact opnemen via [email protected]. Comecer volgt de landspecifieke vereisten, waaronder de AVG, om de uitschrijving binnen de wettelijk toegestane periode te implementeren.

Als u ons online uw postadres en uw toestemming geeft, kunt u periodieke mailings van ons ontvangen met informatie over nieuwe producten en diensten of over nakende evenementen. Als u dergelijke mailings op enig moment nadat uw toestemming is gegeven niet meer wilt ontvangen, neem dan contact met ons op via [email protected] of schrijf ons op het postadres dat u vindt onder de informatie over de verwerkingsverantwoordelijke. Stuur ons uw naam en adres en we verwijderen uw naam van alle lijsten die we intern gebruiken en/of delen met andere niet-commerciële organisaties. Comecer volgt de landspecifieke vereisten, waaronder de AVG, om de uitschrijving binnen de wettelijk toegestane perioden te implementeren.

Als u ons online uw telefoonnummer geeft en hiervoor toestemming geeft, kunt u telefoontjes van ons ontvangen met informatie over nieuwe producten en diensten of over nakende evenementen. Als u dergelijke telefonische oproepen op enig moment nadat uw toestemming is gegeven niet meer wilt ontvangen, neem dan contact met ons op via [email protected] of schrijf ons op het postadres dat u vindt onder de informatie over de verwerkingsverantwoordelijke. Stuur ons uw naam en telefoonnummer en we verwijderen uw naam van alle lijsten die we intern gebruiken en/of delen met andere niet-commerciële organisaties. Comecer volgt de landspecifieke vereisten, waaronder de AVG, om de uitschrijving binnen de wettelijk toegestane perioden te implementeren.

Klanten en sollicitanten kunnen voorkomen dat hun gegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld en waarvoor toestemming is gegeven door contact met ons op te nemen via [email protected].

Op verzoek biedt Comecer bezoekers de mogelijkheid hun gegevens te laten verwijderen of onjuistheden te laten corrigeren. Als u uw gegevens wilt laten verwijderen of corrigeren, neemt u contact met ons op via [email protected] of schrijft u ons op het adres dat u vindt onder de informatie over de verwerkingsverantwoordelijke. We zullen binnen de landspecifieke termijnen op uw verzoek reageren.

Als u gebruik maakt van community’s, blogs of chatrooms op websites van Comecer, voor zover deze beschikbaar zijn, dient u zich ervan bewust te zijn dat alle persoonsgegevens die u daar vermeldt kunnen worden gelezen, verzameld en gebruikt door andere gebruikers van deze forums, en kunnen worden gebruikt om u ongevraagde berichten te sturen. Comecer is niet verantwoordelijk voor persoonsgegevens die u in deze openbare forums vrijwillig vermeldt.

Voor elke bezoeker op onze webpagina herkent onze webserver automatisch alleen de domeinnaam van de bezoeker, maar niet het e-mailadres.

Bewaren van gegevens

Comecer bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om te voldoen aan de in dit privacybeleid beschreven doeleinden en/of in overeenstemming met de toepasselijke federale, regionale, landelijke, provinciale of lokale regelgeving voor het bewaren van gegevens, met inbegrip van de AVG. Via bovenstaande link vindt u de toepasselijke bewaartermijn voor gegevens.

Beperking van het doel

Comecer zal door u online verstrekte persoonsgegevens alleen verzamelen, gebruiken of openbaar maken voor de aan u bekendgemaakte doeleinden, tenzij deze bekendmaking:

 • een gebruik van persoonsgegevens is voor een extra doel dat rechtstreeks verband houdt met het oorspronkelijke doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld
 • noodzakelijk is om een contract met u voor te bereiden, te onderhandelen en uit te voeren
 • wordt vereist door de wet of de bevoegde overheids- of gerechtelijke autoriteiten
 • noodzakelijk is om een rechtsvordering of verdediging in te stellen of te handhaven
 • noodzakelijk is om fraude of andere illegale activiteiten te voorkomen, zoals opzettelijke aanvallen op informatietechnologiesystemen van Comecer.

Communicatie- of gebruiksgegevens

Door uw gebruik van telecommunicatiediensten om toegang te krijgen tot onze websites, worden uw communicatiegegevens (bijv. internetprotocoladres) of gebruiksgegevens (bijv. informatie over het begin, het einde en de omvang van elke toegang, en informatie over de telecommunicatiediensten waartoe u toegang hebt gekregen) technisch gegenereerd en kunnen ze mogelijk verband houden met persoonsgegevens. Voor zover er een dwingende noodzaak is, zal het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw communicatie- of gebruiksgegevens plaatsvinden en worden uitgevoerd in overeenstemming met het toepasselijke wettelijke kader voor gegevensbescherming.

Automatisch verzamelde niet-persoonlijke gegevens

Wanneer u onze websites bezoekt, kunnen wij automatisch (d.w.z. niet door registratie) niet-persoonlijke gegevens verzamelen (bijv. het type internetbrowser en besturingssysteem dat u gebruikt, de domeinnaam van de website waar u vandaan komt, het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die u op de website doorbrengt, de pagina’s die u bekijkt). We kunnen deze gegevens gebruiken en delen met onze filialen wereldwijd om de relevantie van onze websites te controleren en hun prestaties of inhoud te verbeteren.

“Cookies” – Informatie die automatisch op uw computer wordt opgeslagen

Propensity management is het beheer van de neiging of natuurlijke voorkeur van iemand voor bepaalde interesses, producten, behoeften enzovoort. Om onze communicatie met u af te stemmen op uw specifieke behoeften en u niet te overstelpen met ongewenste informatie, gebruiken we cookies voor propensity management. Een cookie is een stukje informatie dat door uw webbrowser wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Wanneer u de ATS-websites opnieuw bezoekt, herkent onze server de cookie, waardoor we informatie krijgen over uw laatste bezoek. De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt de instellingen van uw browser wijzigen om automatische acceptatie te voorkomen. Als u ervoor kiest geen cookies te ontvangen, kunt u nog steeds gebruikmaken van de meeste functies van onze websites.

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op het gebruik van propensity management door deze website en niet op het gebruik van propensity management door adverteerders. We werken samen met bedrijven die cookies en webbakens van derden gebruiken om anonieme informatie te verzamelen waarmee we onze inhoud en de effectiviteit van onze advertenties kunnen meten en verbeteren. Deze bedrijven verzamelen en analyseren anonieme statistische informatie over gebruik en volume van onze gebruikers. Deze gegevens worden alleen in geaggregeerde vorm verzameld.

Comecer voldoet aan alle toepasselijke wereldwijde regelgeving met betrekking tot het gebruik van cookies, waaronder de EU-cookierichtlijn en de e-privacyverordening. Bezoekers van onze websites worden gevraagd toestemming te geven voordat we cookies op uw apparaat plaatsen. Via deze link kunt u gedetailleerde informatie vinden over het gebruik van cookies door Comecer.

Clear gifs (webbakens, webbugs)

We kunnen gebruik maken van softwaretechnologie genaamd clear gifs (ook bekend als webbakens of webbugs) samen met andere technologieën zoals e-tags, javascript en/of andere mogelijkheden die ons helpen de inhoud op onze website beter te beheren door ons te informeren welke inhoud effectief is. Clear gifs zijn kleine afbeeldingen met een unieke identificatie, vergelijkbaar met cookies die worden gebruikt om de online bewegingen van internetgebruikers te volgen. In tegenstelling tot cookies, die op de harde schijf van de computer van de gebruiker worden opgeslagen, worden clear gifs, die ongeveer de grootte van een punt hebben, onzichtbaar op webpagina’s geïntegreerd. We koppelen de informatie die wordt verzameld door clear gifs, e-tags of java scripts niet aan iemands persoonlijk identificeerbare informatie. Voor gedetailleerde informatie over het gebruik van clear gifs en andere technologieën door Comecer raadpleegt u het Cookiebeleid van Comecer.

Kinderen

Comecer zal niet bewust persoonsgegevens van kinderen verzamelen zonder erop aan te dringen dat zij vooraf toestemming van hun ouders vragen indien de toepasselijke wetgeving dit vereist. We zullen persoonsgegevens over een kind alleen gebruiken of openbaar maken voor zover dit wettelijk is toegestaan, om toestemming van de ouders te vragen volgens de lokale wet- en regelgeving of om een kind te beschermen. De definitie van “kind” of “kinderen” moet rekening houden met de toepasselijke wetgeving en met nationale en regionale culturele gebruiken.

Beveiliging

Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onwettige vernietiging, verlies of wijziging en tegen onbevoegde bekendmaking of toegang, gebruikt Comecer technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die voldoen aan de sectornormen.

Koppelingen naar andere websites

Comecer-websites bevatten links naar andere websites. Comecer is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van andere websites.

Inbreuken op gegevensbeveiliging

Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en gebruik, of onbedoeld verlies en vernietiging, heeft Comecer strikte veiligheidscontroles en inbraakdetectiesoftware geïmplementeerd om ons te waarschuwen in geval van een potentiële of daadwerkelijke inbreuk op onze systemen. We hebben een meldingsbeleid voor inbreuken op gegevens geïmplementeerd en een Incident Response Team opgericht dat is opgeleid om onmiddellijk te reageren op onbevoegde toegang tot onze databases en systemen. In geval van een inbreuk op de gegevensbeveiliging die wezenlijke en negatieve gevolgen heeft voor uw persoonsgegevens, wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gesteld zodra de inbreuk wordt vastgesteld.

Rechten van de betrokkene

Als verwerkingsverantwoordelijke zal Comecer alle redelijke stappen ondernemen om de volgende rechten van de betrokkenen te respecteren:

 • Recht op toegang tot en een kopie van uw persoonsgegevens
 • Recht op correctie van persoonsgegevens
 • Recht op het wissen van persoonsgegevens
 • Recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • Recht om bezwaar te maken tegen verwerking
 • Recht om vrijwillig gegeven toestemming in te trekken

Voor meer informatie over uw rechten, de verplichtingen van Comecer op grond van elk recht en hoe u uw rechten kunt uitoefenen, kunt u contact opnemen via [email protected].

Als u op enig moment van mening bent dat Comecer niet heeft voldaan aan uw verzoek om uw rechten uit te oefenen, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In Italië is de toezichthoudende autoriteit de Garante per la protezione dei dati personali, die kan worden gecontacteerd op de wijze aangegeven via de volgende link: https://www.garanteprivacy.it/home/footer/contatti

DNT: Do Not Track

Comecer kan gegevenslijsten met uw contactgegevens van derden ontvangen. In landen, staten, provincies of regio’s waar DNT-wetten (Do Not Track) van kracht zijn, zal Comecer alle redelijke maatregelen nemen om de lijsten die we hebben ontvangen te valideren met de Do Not Track-lijsten die beschikbaar zijn via overheidsinstanties voordat we met u communiceren. Comecer houdt zich aan alle Do Not Track-regelgevingen.

Vragen en opmerkingen

Comecer zal reageren op redelijke verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien en onjuistheden te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Als u vragen of opmerkingen hebt over het Globale privacybeleid van Comecer (bijv. om uw persoonsgegevens te controleren en bij te werken), stuur ons dan uw vragen en feedback. U kunt contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar [email protected].

Naarmate het internet, de technologie en onze systemen zich ontwikkelen, zal ons Privacybeleid voor gegevens dat ook doen. Wijzigingen in ons Privacybeleid voor gegevens zullen op deze pagina worden gepubliceerd. Bekijk deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven.

Cancel

Technical

Chiudi

Cancel

Statistical

Chiudi

Cancel

Targeting

Chiudi